You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky

Podmienky používania webu KRACO

Podmienky uvedené nižšie, ako aj všetky ostatné zákony a predpisy, ktoré sa týkajú internetovej alebo webovej stránky, platia pre všetkých užívateľov stránky.

Spoločnosť KRACO vedie túto stránku pre vašu osobnú zábavu, informáciu, vzdelávanie a komunikáciu. Materiál zobrazený na tejto stránke si môžete zaviesť do vášho počítača za účelom nekomerčného, osobného použitia pod podmienkou, že budete rešpektovať všetky autorské práva a ostatné upozornenia na vlastnícke práva uvedené v týchto materiáloch. Nesmiete však šíriť, meniť, prenášať, opätovne používať, posielať ďalej alebo používať obsah stránky pre verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti KRACO.

Váš prístup k stránke a jej používanie podliehajú aj nasledujúcim podmienkam a všetkým aplikovateľným zákonom. Tým, že si otvoríte a budete si prezerať stránku, akceptujete bez obmedzenia a výhrad uvedené podmienky a potvrdzujete, že všetky ostatné dohody medzi vami a spoločnosťou KRACO v súvislosti s Podmienkami používania sa nebudú uplatňovať.

Mali by ste predpokladať, že všetko, čo uvidíte alebo si prečítate na tejto stránke, je chránené autorským právom, pokiaľ nie je uvedené inak, a nesmie sa bez písomného súhlasu, resp. licencie od spoločnosti KRACO používať inak než spôsobom definovaným v týchto podmienkach alebo v texte na tejto stránke. Spoločnosť KRACO neručí za to, že použitím materiálov zobrazených na stránke neporušíte práva tretích osôb, ktoré nie sú vlastnené ani príbuzné so spoločnosťou KRACO.


Stránku používate na vaše vlastné riziko. Spoločnosť KRACO, jej vedúci pracovníci ani riaditelia, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agentúry ani žiadna iná strana podieľajúca sa na tvorbe, výrobe alebo dodaní stránky nie sú zodpovední za priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z vášho prístupu k tejto stránke alebo z jej použitia. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, celý obsah tejto stránky je vám poskytnutý „AKO TAKÝ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE PRÁV. KRACO súčasne nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude zodpovedná za žiadne škody alebo vírusy, ktoré môžu napadnúť váš počítač alebo iný majetok v dôsledku vášho prístupu, použitia alebo prezerania si tejto stránky, alebo vášho zavedenia materiálov, dát, textu, obrázkov, obrazu alebo zvuku z tejto stránky do vášho počítača.

Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti KRACO alebo sa používajú so súhlasom poskytnutým spoločnosti KRACO. Používanie týchto obrázkov vami alebo inou vami oprávnenou osobou je zakázané, pokiaľ ho špeciálne neumožňujú tieto podmienky, alebo ak inde na tejto stránke nie je poskytnuté špeciálne povolenie pre tento účel.

Obchodné označenia, ochranné známky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako „obchodné označenia“ zobrazené na stránke sú registrovanými ochrannými známkami a neregistrovanými označeniami spoločnosti KRACO a iných spoločností. Nič na tejto stránke sa nesmie považovať za udelenie, ako dôsledok, prekážkou žalobného nároku alebo inak, licencie alebo práva na použitie obchodného označenia zobrazeného na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti ECLISSE alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť ochrannú známku, alebo jej môže patriť, resp. môže právom používať obchodné označenie zobrazené na stránke. Použitie ochrannej známky, obchodných označení zobrazených na stránke alebo iného obsahu tejto stránky iným spôsobom, než je uvedené v týchto podmienkach, je prísne zakázané.