You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky

Obchodné podmienky

Kupná zmluvu

Ak požadujete úplné doručenie vašich objednávok, zadajte X do poľa Kompletné doručenie na obrazovke odoslania v kmeňovom zázname zákazníka. Indikátor sa skopíruje do hlavičky objednávky, ktorú môžete na tento účel použiť aj vy.

Zmluvné podmienky

Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že faktúra predávajúceho a tieto obchodné podmienky predstavujú úplnú dohodu strán s ohľadom na predaj produktov uvedených na faktúre a žiadne iné alebo dodatočné podmienky v objednávke kupujúceho. alebo v akejkoľvek inej predchádzajúcej alebo následnej komunikácii, ktorá akýmkoľvek spôsobom pridáva, upravuje alebo inak mení tieto Podmienky predaja, bude pre Predajcu záväzná.

Prijímanie objednávok

Predávajúci môže prijať ponuku kupujúceho na kúpu a je povinný dodať príslušný Tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami buď vyhotovením potvrdzujúcej kópie objednávky, alebo prijateľným elektronickým prenosom, doručením Tovaru spoločnosti CAI alebo akékoľvek iné vyhlásenie, akt alebo správanie, ktoré predstavuje prijatie podľa platných zákonov.

Ceny

Pokiaľ nie je na prednej strane faktúry uvedené inak, všetky ceny sú uvádzané v librách. Kupujúci je zodpovedný za všetky dane alebo vládne poplatky uložené pri predaji alebo prevode Produktu. Kupujúci nebude mať žiadne právo započítať akékoľvek sumy splatné podľa tejto zmluvy so sumami, ktoré sa môžu stať splatnými Predajcovi na základe akejkoľvek inej zmluvy.

Doručenie

Pokiaľ sa písomne ​​nedohodne inak, podpísaný úradníkom Predávajúceho, všetky dátumy dodania sú odhady, Predávajúci vynaloží primerané úsilie na dodanie všetkého Produktu v stanovenom čase; Predajca však v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek výdavky, stratu alebo škodu, ktorú utrpí Kupujúci v dôsledku nedodania Produktu Predajcom do určeného dátumu.

Preprava a riziko straty

Spôsob a trasa prepravy závisí od uváženia predávajúceho, pokiaľ kupujúci včas neposkytne výslovné pokyny inak. Vlastnícke právo k Produktu prechádza na Kupujúceho, keď je Produkt dodaný vybranému prepravcovi, a to aj v prípade, že Predávajúci predložil nezodpovedajúcu ponuku. Kupujúci sa pokúsi odvolať prijatie Produktu, alebo Kupujúci odmietne tento dokument po tom, čo v ňom boli Produkty identifikované.

Zrušenie alebo úprava

Akúkoľvek objednávku zadanú u Predajcu a prijatú Predávajúcim môže Kupujúci zrušiť iba po písomnom súhlase Predajcu podpísaného úradníkom Predajcu a za podmienok, ktoré ho odškodnia za akúkoľvek stratu. Predajca nebude akceptovať zrušenie objednávky po doručení produktu dopravcovi bez účtovania storno poplatku vo výške dvadsaťpäť percent (25 %) z hodnoty objednávky na náhradu vzniknutých nákladov na získanie. Predávajúci nebude akceptovať zrušenie špeciálnych objednávok neštandardných, cenníkových produktov. Predávajúci môže zrušiť celú alebo ktorúkoľvek časť tejto objednávky a prerušiť jej plnenie podľa tejto zmluvy bez zodpovednosti voči Kupujúcemu v prípade, že Kupujúci závažne poruší túto zmluvu, stane sa platobne neschopným, je predmetom konkurznej správy alebo je predmetom nútenej správy, likvidácie, zrušenia alebo podobný postup.

Dane

Kupujúci je zodpovedný za všetky dane alebo vládne poplatky uvalené na predaj alebo prevod akéhokoľvek produktu. Každá takáto daň alebo vládny poplatok sa pripočíta k celkovej sume faktúry. Všetky ceny sú zariadeniami FOB Predajcu. Príslušné náklady na dopravu budú pridané k faktúre.

Záruka a vylúčenie zodpovednosti

Predajca zaručuje, že zakúpený Produkt nemá v čase dodania chyby materiálu a spracovania. Ak je na faktúre uvedená analýza, nejde o úplnú analýzu a nemožno ju považovať za špecifikáciu alebo záruku, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v písomnej forme.

Obmedzenie zodpovednosti

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že zodpovednosť predávajúceho za akékoľvek nároky týkajúce sa produktov nepresiahne sumu zaplatenú kupujúcim za produkty podľa faktúry. Takéto obmedzenia zodpovednosti predávajúceho podľa tejto zmluvy platia aj vtedy, ak je zodpovednosť predávajúceho úplne alebo čiastočne splatná jeho vlastnou nedbalosťou. Akékoľvek konanie zo strany Kupujúceho alebo v jeho mene alebo v mene Kupujúceho alebo jeho nástupcov alebo splnomocnencov za porušenie tohto dokumentu musí byť začaté do jedného (1) roka od vzniku príčiny konania.

Vrátenie tovaru

Po dodaní Produktu má Kupujúci päť (5) dní na to, aby Produkt skontroloval a písomne ​​informoval Predajcu o akomkoľvek chybnom tovare alebo o inom dôvode odmietnutia. Kupujúci súhlasí s tým, že päť (5) dňová lehota poskytuje Kupujúcemu primeranú príležitosť na kontrolu Produktu. Takéto oznámenie musí identifikovať každý dôvod akéhokoľvek odmietnutia produktu. Ak Kupujúci neodmietne Produkt v rámci tejto päťdňovej (5) lehoty, bude predstavovať čakaniever práva Kupujúceho na kontrolu a bezvýhradného a neodvolateľného prijatia Produktu Kupujúcim.

Odškodnenie

Kupujúci bude brániť, odškodniť a chrániť predávajúceho a jeho pridružené alebo prepojené spoločnosti pred a proti všetkým nárokom, stratám, zodpovednosti, škodám a výdavkom vrátane, ale nie výlučne, poplatkov za právne zastupovanie a nákladov na obranu vyplývajúcich z, súvisiaci alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaci alebo údajne vyplývajúci z alebo z akýchkoľvek tvrdených nedostatkov alebo chýb Produktu spôsobených akoukoľvek jeho zmenou alebo úpravou Kupujúcim so súhlasom Predávajúceho alebo bez neho, alebo nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho, porušením akéhokoľvek podmienky uvedené v tomto dokumente, neschopnosť Kupujúceho označiť Produkt alebo Kupujúcemu nesprávne označenie Produktu bez ohľadu na to, či bolo označenie vykonané s alebo bez rady Predávajúceho, alebo akékoľvek konanie alebo opomenutie Kupujúceho vrátane akýchkoľvek Nárokov na alebo vyplývajúce z akéhokoľvek zranenia osoby. (vrátane smrti) alebo škody na majetku alebo za ekonomickú stratu, niekoľkonásobnú alebo komparatívnu nedbanlivosť, porušenie dohody, porušenie záruky alebo iné porušenie povinnosti odškodneného alebo iného je výsledkom prísnej alebo inej zodpovednosti za produkt. Vyššie uvedené odškodnenie nemožno vykladať tak, že odstraňuje alebo akýmkoľvek spôsobom znižuje akékoľvek iné odškodnenie alebo právo, ktoré má odškodnený zo zákona.

Platba

Čistá hotovosť tridsať (30) dní od dátumu faktúry. Sumy nezaplatené do tridsiatich (30) dní sú po splatnosti a budú sa úročiť sadzbou jeden a pol percenta (1 – 1/2 %) mesačne alebo najvyššou povolenou zákonom, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Kupujúci uhradí Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri vymáhaní súm po splatnosti alebo akýchkoľvek iných súm, ktoré Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dlhuje, vrátane, ale nie výlučne, súdnych nákladov a poplatkov za právneho zástupcu.

Rozhodné právo a arbitráž

Tento dokument sa bude vykladať a bude sa riadiť právom amerického štátu, s výnimkou kolíznych noriem. Strany výslovne vylučujú uplatnenie Dohovoru Organizácie Spojených národov o predaji tovaru.